top of page

Algemene voorwaarden groepscursus Relaxed Bevallen

1. Algemeen
1.1 De algemene cursusvoorwaarden zijn van toepassing op de zwangerschapscursussen van Relaxed Bevallen met HypnoBirthing en Mindfulness technieken.
1.2 Onder docent wordt verstaan de docent werkzaam met de methode van Relaxed Bevallen.
1.3 Onder cursist wordt verstaan de zwangere vrouw en haar partner. Onder partner wordt verstaan de persoon die de zwangere ondersteunt tijdens de geboorte.
1.4 De zwangerschapscursus van Relaxed Bevallen is een cursus ter voorbereiding op de geboorte.

2. De cursus
2.1 Op www.metvertrouwenbevallen.nl staan de cursusvormen, cursusdata en tijden. Deze data zijn onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. Bij onvoldoende aanmeldingen, minder dan 3 stellen, zal de cursusdata verplaatst worden. Indien hier sprake van is krijgt de cursist hierover bericht. De cursist kan er dan ook voor kiezen de cursus op een andere locatie te volgen.
2.2 Wanneer de cursist geen bericht ontvangt gaat de cursus door op de afgesproken data.

3. Inschrijving
3.1 Inschrijving voor de cursus gebeurt via het boeking/ aanmeldingssysteem op de website www.metvertrouwenbevallen.nl
3.2 Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt.
3.3 Wanneer een cursusgroep vol is, kan de cursist op de reservelijst geplaatst worden voor die groep. Indien een andere groep passend is voor de cursist kan zij zich daar op inschrijven en bij uitval van iemand uit de eerste groepskeuze, krijgt de cursist hier bericht van.

4. Correspondentie
4.1 Correspondentie verloopt via email. Bij wijziging van e-mailadres, dit graag zo spoedig mogelijk doorgeven per email via marleen@metvertrouwenbevallen.nl.
4.2 Wanneer een cursist een les op de geplande cursusdatum niet kan bijwonen, kan deze niet bij een andere groep ingehaald worden.
4.3 Wanneer de cursist een les op de geplande cursusdatum niet kan bijwonen, ontvangt de cursist de hand-outs de volgende les en kan er voor overdag een belafspraak worden ingepland om de les telefonisch door te nemen. De cursist kan geen cursusgeld terugkrijgen voor niet gevolgde lessen.

5. Aansprakelijkheid
5.1 Relaxed Bevallen, of de docent werkzaam bij Relaxed Bevallen, is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van persoonlijke eigendommen welke door de cursist naar de cursus worden meegenomen, dan wel schade of letsel dat ontstaat tijdens of na het volgen van de cursus.
5.2 Medische conditie van de cursist: de cursist dient zelf in te schatten of deelname aan de cursus mogelijk is. Relaxed Bevallen is niet verantwoordelijk voor eventuele ongemakken of aandoeningen veroorzaakt door de medische conditie van de cursist.

6. Betaling
6.1 Na aanmelding via de website ontvangt de cursist een ontvangstbevestiging.  Aanmelden en invullen van het inschrijfformulier op de website verplicht tot betalen.
6.2 De cursusfactuur wordt 1 week voor aanvang van de cursus naar de cursist gemaild en dient voor aanvang van de cursus te worden betaald.
6.3 Als het voor de cursist een probleem is het volledige bedrag in één keer te betalen dan kan deze contact opnemen met marleen@metvertrouwenbevallen.nl om mogelijkheden van gespreide betaling te bespreken.
6.3 Een aantal zorgverzekeraars vergoedt (deels) de kosten van de cursus. De hoogte van deze vergoeding kan variëren per zorgverzekeraar. De meeste zorgverzekeraars vergoeden nadat de cursus volledig is afgerond. Informeer bij je
zorgverzekeraar naar de polisvoorwaarden. De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van de vergoeding bij de zorgverzekeraar ligt bij de cursist.

7. Annulering door de cursist
7.1 Wanneer de cursist door omstandigheden niet kan deelnemen aan de cursus dient zij Relaxed Bevallen hiervan direct op de hoogte te brengen. Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de cursus wordt € 25,- administratiekosten gerekend. Vanaf één week voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusbedrag verschuldigd. Daarna is het volledige cursusbedrag verschuldigd. Volledige restitutie van het cursusgeld kan enkel geschieden wanneer één van onderstaande uitzonderingen het geval is:
• Indien de cursist bevalt vóór de start van de eerste cursusdag.
• Wanneer de cursist om medische redenen niet deel kan nemen aan de cursus (het tonen van een verklaring van de arts/verloskundige is verplicht).
• Wanneer een andere cursist de plek kan innemen voor start van de cursus.

8. Annulering door Relaxed Bevallen
8.1 Relaxed Bevallen behoudt zich het recht voor om de cursus te annuleren of op te schuiven bij onvoldoende inschrijvingen of in geval van overmacht. De cursist wordt hierover uiteraard bericht. Het eventueel betaalde cursusgeld kan in dit geval worden geretourneerd, of in overleg in depot worden gehouden voor een opvolgende cursusperiode.
8.2 Mocht een les niet doorgaan door ziekte van de docent of andere overmacht, dan zorgt Relaxed Bevallen dat de les op een ander tijdstip plaats vindt. Relaxed Bevallen zal zich ten allen tijde inspannen om de cursist de mogelijkheid te bieden de cursus alsnog te volgen, op een andere locatie, tijdstip of bij een andere docent.

9. Vertrouwelijkheid
9.1 De docent zal de door de cursist verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

10. Tarieven
11.1 De tarieven van de cursus zijn te vinden op de website www.metvertrouwenbevallen.nl. De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van de vergoeding bij de zorgverzekeraar ligt bij de cursist.

11. Klachten
11.1 Een cursist kan een klacht per e-mail indienen bij Relaxed Bevallen: marleen@metvertrouwenbevallen.nl

11.2 Een klacht wordt altijd binnen 14 dagen behandeld.

11.3 Als de cursus niet voldoet aan de verwachting moet de cursist dit op tijd aangeven bij de docent zodat er kan worden gekeken naar een oplossing. Er kan geen cursusgeld worden teruggegeven.

Vastgesteld door Relaxed Bevallen (HypnoBirthing &Mindfulness) -  juli 2023.

bottom of page